Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Otwarcie przedszkola nr 1 w Knurowie Drukuj
czwartek, 10 września 2020 10:05

26 sierpnia 2020 r. odbyła się uroczystość otwarcia Miejskiego Przedszkola nr 1 w Knurowie. W symbolicznej inauguracji wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych: gminnych, powiatowych i wojewódzkich, a także dzieci wraz z rodzicami.


Nowoczesne przedszkole powstało w jednym z dwóch budynków dotychczas użytkowanych przez Szkołę Podstawową nr 6, a w którym przed reformą oświaty usytuowane była szkoła podstawowa (w drugim budynku siedzibę miało Miejskie Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2). Decyzją władz miasta obiekt utrzymał swój oświatowy status i edukacyjne przeznaczenie, przez co poszerzona i uatrakcyjniona została oferta przedszkolna dla najmłodszych mieszkańców Knurowa. Koszt kompleksowej modernizacji budynku i dostosowania go do wymogów przedszkolnych wyniósł ponad 9 milionów złotych.


W roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu funkcjonować będzie 7 oddziałów (150 miejsc), a docelowo budynek jest przygotowany na przyjęcie 11 oddziałów. Dodatkowo, realizacja przygotowanego przez MCE projektu „Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole!” (link) pozwoliła nie tylko wzbogacić program edukacyjny, który realizowany będzie w przedszkolu, ale także umożliwiła zakupienie sprzętu i drobnego wyposażenia (pomoce dydaktyczne, drobny sprzęt kuchenny etc.) na potrzeby przedszkola.


Od 1 września 2020 r. przedszkole będzie tworzyło razem z Miejską Szkołą Podstawową nr 6 im. Królowej Jadwigi Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Knurowie.


Krótką relację z uroczystości otwarcia przedszkola można zobaczyć tutaj: http://telewizjatvt.pl/kolorowe-przedszkole-otwarte/.


Galeria zdjęć z uroczystości otwarcia:

 
Informacja dla rodziców w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami publicznych szkół podstawowych w Knurowie Drukuj
wtorek, 01 września 2020 10:06

Informacja dla rodziców w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami miejskich szkół podstawowych w Knurowie


12 września 2019 r. weszła w życie ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, która nakłada na dyrektorów szkół obowiązek przekazania rodzicom informacji o zakresie opieki zdrowotnej. Opieka zdrowotna nad uczniami obejmuje:

1)    profilaktyczną opiekę zdrowotną;

2)    promocję zdrowia;

3)    opiekę stomatologiczną.

Ustawa nie obejmuje swoim zakresem dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla uczniów szkół podstawowych, z którymi Gmina Knurów zawarła porozumienie określające sposób organizacji udzielania świadczeń są:


1). Od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. Izabela Kraczala-Bizoń, Zbigniew Bizoń, Sandra Bizoń  prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą BISTOM S.C. z siedzibą pod adresem 44-194 Knurów, ul. Kapelanów Wojskowych 2D.

2). Od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. Elżbietą Hildebrandt Indywidualna Praktyka Stomatologiczna  
z siedzibą pod adresem: 44-193 Knurów, ul. J. Kilińskiego 6.


Ewentualne uwagi dotyczące realizacji porozumienia rodzice mogą zgłaszać dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza dziecko.


Profilaktyczna opieka zdrowotna

Rodzice mają możliwość wyrażenia sprzeciwu złożonego świadczeniodawcy, tj. pielęgniarce wobec profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz dentyście wobec profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla uczniów. Jeżeli rodzic nie zgłasza pisemnie sprzeciwu oznacza to, że godzi się na profilaktyczną opiekę w tym zakresie.


Świadczenia ogólnostomatologiczne

Oprócz profilaktycznej opieki zdrowotnej uczniom przysługują świadczenia ogólnostomatologiczne, na wykonywanie których wymagana jest zgoda obojga rodziców. Świadczenia te są realizowane w gabinetach świadczeniodawcy.

Sprzeciw i zgoda mają być wyrażone wobec świadczeniodawcy, a nie wobec szkoły. Zbieranie sprzeciwów i zgód jest technicznie wspomagane przez szkołę, np. na spotkaniach rodziców, w ramach współpracy dyrektora szkoły ze świadczeniodawcą. Szkoła może po zebraniu sprzeciwów i zgód utworzyć, na ich podstawie, własny wykaz uczniów korzystających z opieki zdrowotnej, aby zapewnić właściwe warunki organizacyjne w szkole do jej świadczenia. Zebrane dokumenty (sprzeciwy i zgody) powinny być przekazane do świadczeniodawcy, gdyż to on zobowiązany do prowadzenia dokumentacji i jest administratorem zgromadzonych danych osobowych.


Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole

Ustawa o pomocy zdrowotnej określa zasady sprawowania opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole, która jest realizowana przez pielęgniarkę szkolną (wymagana zgoda obojga rodziców). W tym przypadku, w celu zapewnienia właściwej opieki konieczna jest współpraca pielęgniarki z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami oraz dyrektorem i pracownikami szkoły. Współpraca obejmuje wspólne określenie sposobu opieki nad uczniem, który dostosowany jest do stanu zdrowia ucznia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole. Dopuszczona została możliwość podawania leków i wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły wyłącznie za ich pisemną zgodą. Dyrektor szkoły zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych tych uczniów.


Informacji w zakresie szczegółowej organizacji opieki zdrowotnej nad uczniami udzielają poszczególni dyrektorzy miejskich szkół podstawowych w Knurowie.


Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji

(-) Anna Misiura


 
Kultura w sieci Drukuj
wtorek, 11 sierpnia 2020 06:53

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury

w ramach programu "Kultura w sieci".

Kanał YouTube

 
Komunikat w sprawie organizacji pracy w miejskich przedszkolach, w miejskich szkołach podstawowych oraz w Miejskim Żłobku „Kraina Maluszka” w Knurowie od 1 czerwca 2020r. Drukuj
środa, 27 maja 2020 16:19

W okresie od 27 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r. przeprowadzane są badania pracowników miejskich przedszkoli, miejskich szkół podstawowych oraz Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie w kierunku COVID-19. W pierwszej kolejności badane są osoby wskazane przez dyrektorów placówek oświatowych, które będą miały bezpośredni kontakt z dziećmi.

Placówki pod względem organizacyjnym są przygotowane na przyjęcie dzieci. Uruchomienie poszczególnych placówek będzie jednak uzależnione od rozwoju sytuacji zdrowotnej w naszym mieście, w szczególności obejmującej wyniki badań, których wcześniejsze przeprowadzenie nie było możliwe ze względu na skalę prowadzonych badań pracowników branży górniczej.


Wobec powyższego, decyzję o ponownym uruchomieniu placówek w zakresie określonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 czerwca 2020 r. będą podejmować poszczególni dyrektorzy, w zależności od konkretnej sytuacji, w której znajduje się placówka. Bliższych informacji organizacyjnych udzielają dyrektorzy placówek oświatowych, a stosowne komunikaty w zakresie ponownego otwarcia będą sukcesywnie zamieszczane na stronach internetowych miejskiego żłobka oraz miejskich szkół i przedszkoli.


Jednocześnie przypominam, że rodzice dzieci w wieku do lat 8 mogą w dalszym ciągu skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

(-) Anna Misiura
Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie

 
Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć od 25 do 29 maja 2020 r. w miejskich przedszkolach, w miejskich szkołach podstawowych oraz w Miejskim Żłobku „Kraina Maluszka” w Knurowie Drukuj
środa, 20 maja 2020 15:24

W związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemiologicznego w naszym rejonie oraz ze względu na skalę przeprowadzanych badań w branży górniczej i liczbę potwierdzonych zakażeń informuję, że organ prowadzący podjął decyzję o przedłużeniu zamknięcia miejskich przedszkoli, miejskich szkół podstawowych oraz Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie w okresie od 25.05.2020 r. do 29.05.2020 r. Dyrektorzy jednostek, którzy wnioskowali do Prezydenta Miasta o przyjęcie takiego rozwiązania na kolejny tydzień, wobec dalszego rozprzestrzeniania się COVID-19 na Śląsku i sytuacji, która nie pozbawia aktualności ostatnich zaleceń zawartych w piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach z 7 maja 2020 r. byli zgodni, że obecnie nie wskazany jest powrót dzieci do placówek oświatowych. Z zebranych przez nich informacji wynika, że obecnie bardzo niewielu rodziców jest zainteresowanych posłaniem dzieci do żłobka, przedszkola lub szkoły. Miejskie Centrum Edukacji jest w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi, rozeznaje aktualne możliwości przebadania pracowników mających pracować bezpośrednio z dziećmi oraz na bieżąco monitoruje, czy nie pojawiły się przesłanki umożliwiające ponowne otwarcie placówek w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach stopniowego uruchamiania pracy szkół i placówek oświatowych.


Niezależnie od powyższego, dyrektorzy opracowali wszelkie niezbędne procedury uwzględniające aktualny stan prawny i wytyczne MEN, MRPiPS, MZ oraz GIS, umożliwiające funkcjonowanie placówek w okresie zagrożenia epidemiologicznego. Od 25 maja dyrektorzy planują powrót do prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Szczegółowa organizacja tych zajęć będzie uzależniona od specyfiki oraz możliwości danej placówki i zidentyfikowanych przez dyrektora potrzeb, z zachowaniem bezpiecznych warunków ich realizacji, przy zachowaniu całkowitej dobrowolności ze strony rodziców dzieci. Także od 25 maja 2020 r. uczniom klas VIII szkoły podstawowej zostaną zapewnione konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty. Dyrektor szkoły odpowiada za organizację konsultacji, w tym w szczególności ustala formę tych konsultacji, z uwzględnieniem odrębnych przepisów i wytycznych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a także przekazuje uczniom i ich rodzicom informację o formie i terminach tych konsultacji.


Jednocześnie informuję, że 14 maja 2020 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 855), które prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznaje uprawnionym nie dłużej niż do 14 czerwca 2020 r.

 

(-) Anna Misiura
Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie

 
Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć od 18 do 22 maja 2020 r. w miejskich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w Miejskim Żłobku „Kraina Maluszka” w Knurowie Drukuj
środa, 13 maja 2020 11:04

W związku ze stanowiskiem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 7 maja 2020 r. wskazującym na liczne zachorowania wśród pracowników śląskich kopalni i zalecającym ostrożność w ponownym otwieraniu przedszkoli i żłobków ze względu na rozprzestrzenianie się COVID-19 informuję, że organ prowadzący uwzględnił wniosek dyrektorów i podjął decyzję o przedłużeniu zamknięcia miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie w okresie od 18.05.2020 r. do 22.05.2020 r. Decyzja ta podyktowana jest wyłącznie ochroną zdrowia i życia dzieci oraz personelu zatrudnionego w placówkach oświatowych.

Sytuacja epidemiologiczna w naszym rejonie ma charakter wyjątkowo dynamiczny, a adekwatna reakcja oraz możliwość zaplanowania i wdrożenia określonych rozwiązań organizacyjnych, w dużej mierze uzależniona jest od decyzji na szczeblu krajowym i opinii służb sanitarnych. Zgodnie z Rozporządzeniem z 30.04.2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 790) prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego obowiązuje do 24.05.2020 r.

(-) Anna Misiura
Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie

 
Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć od 6 do 15 maja 2020 r. w miejskich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w Miejskim Żłobku „Kraina Maluszka” w Knurowie Drukuj
wtorek, 05 maja 2020 13:13


W związku z Rozporządzeniem MEN z 29.04.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 780), które wchodzi w życie 6.05.2020 r., została dopuszczona możliwość otwarcia żłobków, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Nie oznacza to jednak powrotu do normalnego trybu pracy placówek z okresu sprzed pandemii. Ich funkcjonowanie uzależnione jest od oceny aktualnej sytuacji epidemiologicznej dokonanej przez rodziców dzieci, ale także od analizy przeprowadzonej przez dyrektora jednostki, który tworząc wewnętrzne zasady i procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia musi dawać rękojmię zachowania restrykcyjnego reżimu sanitarnego, uwzględniającego obowiązujące normy prawa oraz wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (ostatnie wytyczne GIS są z 4.05.2020 r.).

5.05.2020 r. odbyła się kolejna narada on-line z dyrektorami przedszkoli, szkół podstawowych i Miejskiego Żłobka zorganizowana przez MCE z udziałem zastępcy prezydenta miasta Piotra Surówki. W wyniku analizy aktualnej sytuacji wymagającej wyjątkowego przygotowania organizacyjnego (procedury, zakupy etc.), dyrektorzy przedszkoli/szkół oraz Miejskiego Żłobka po rozeznaniu sytuacji z rodzicami dzieci ustalili, że z uwagi na brak możliwości spełnienia wszystkich wytycznych dotyczących BHP i GIS wystąpią do organu prowadzącego o zawieszenie zajęć w okresie od 6.05.2020 r. do 15.05.2020 r. Jednocześnie dyrektorzy zapowiedzieli, że najpóźniej 6.05.2020 r. skierują do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach stworzone przez siebie procedury z prośbą o zaopiniowanie.

Wobec powyższego, mając na celu ochronę zdrowia i życia dzieci oraz personelu organ prowadzący podjął decyzję o przedłużeniu zamknięcia miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie w okresie od 6.05.2020 r. do 15.05.2020 r. Oznacza to, że planowana data ponownego otwarcia tych placówek dla rodziców dzieci, którzy nie mogą pogodzić pracy zawodowej z zapewnieniem opieki w miejscu zamieszkania to 18.05.2020 r. Szczegółowych informacji organizacyjnych należy szukać na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli, szkół podstawowych oraz miejskiego żłobka.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem z 30.04.2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 790) prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało wydłużone do 24.05.2020 r.

 

(-) Anna Misiura
Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie

 
Komunikat w sprawie organizacji pracy miejskich przedszkoli (oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) i Miejskiego Żłobka „Kraina Maluszka” w Knurowie Drukuj
czwartek, 30 kwietnia 2020 12:37

Zgodnie z decyzją rządu RP z 29 kwietnia 2020 r., dzieci rodziców, którzy nie mogą pogodzić pracy zawodowej z zapewnieniem opieki w miejscu zamieszkania nie wcześniej niż 6 maja 2020 r. będą mogły wrócić do żłobka, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Decyzja o otwarciu tych placówek musi jednak uwzględniać ograniczenia, które wynikają z wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


30 kwietnia 2020 r. odbyła się kolejna narada z dyrektorami placówek oświatowych zorganizowana przez Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie z udziałem zastępcy prezydenta miasta Piotra Surówki. W chwili obecnej szczegółowo analizowana jest sytuacja w  miejskich placówkach oświatowych, która ma pozwolić wypracować optymalne rozwiązania zapewniające maksymalne bezpieczeństwo dla dzieci i personelu. Ostateczna data otwarcia przedszkoli i żłobka oraz zasady dostępności placówek dla dzieci w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zostaną podane do publicznej wiadomości do 5 maja 2020 r.

Do 24 maja 2020 r. szkoły podstawowe dla uczniów dla I – VIII prowadzą kształcenie wyłącznie na odległość.(-) Anna Misiura
Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 20