Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Warunki uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników Drukuj Email
poniedziałek, 04 września 2017 11:11

Warunki uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników:

Zgodnie z znowelizowanym zapisem art. 122 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996), dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzieloną zgodnie
z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L  z 2013 r., poz.352.1).Akty prawne regulujące pomoc de minimis:


 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L  z 2013 r. ,poz. 352.1)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., poz. 53.311)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. (Dz.U. z 2015 r., poz.1983)


Akty regulujące dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników:


 • Art. 122  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r., poz. 244.1626)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych
  i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 232)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U z 2017 r., poz.1641).Dokumenty obowiązujące przy ubieganiu się o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych:


Pracodawca ubiegający się na podstawie art. 122 ust 7 ustawy Prawo oświatowe o dofinansowanie kosztów kształcenia przygotowania młodocianego pracownika do określonego zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy
w zawodzie, składa wniosek do jednostki samorządu, właściwej dla miejsca zamieszkania młodocianego pracownika, załączając do niego następujące dokumenty:


1. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne wymienione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r., Nr 24, poz. 1626 oraz z 2015 r. poz. 1183), poświadczone za zgodność z ich oryginałami,


2. kserokopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania go do zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy w zawodzie, potwierdzoną za zgodność
z oryginałem,


3. kserokopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu czeladniczego lub potwierdzającego kwalifikacje w określonym zawodzie, wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,


4. zaświadczenie i protokół z egzaminu sprawdzającego przeprowadzonego po zakończeniu okresu przyuczenia młodocianego pracownika do wykonywania określonej pracy w zawodzie lub zaświadczenie o zdaniu przez młodocianego pracownika egzaminu sprawdzającego wystawione przez Izbę ( w przypadku kiedy pracodawca jest rzemieślnikiem).


W związku z obowiązującym od 01.09.2017 r. art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych , stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 2013 r.,poz. 352 str.1), pracodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest dołączyć do wniosku również:


- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie


-informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.


Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Katarzyna Kowol-Karwicka

32 235-27-04

 
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Drukuj Email
poniedziałek, 04 września 2017 10:00

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego :

Z dniem 22 grudnia 2016 r.. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. poz. 2094 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Zgodnie z rozporządzeniem  zostały wyodrębnione obszary kształcenia regulujące klasyfikacje zawodów szkolnictwa zawodowego stanowiące załącznik do w\w rozporządzenia.


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 13 grudnia 2016 r.
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2094.)

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z  2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) zarządza się, co następuje:

§  1. Określa się klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

§  2. Poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych, o których mowa  w art. 8 pkt 3-6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010), określone w załączniku do rozporządzenia, stosuje się do kwalifikacji nadanych od dnia wejścia w życie tej ustawy.

§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2


ZAŁĄCZNIK

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).

2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r.
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U.  z 2012 r. poz. 7, z 2014 r. poz. 1140, z 2015 r. poz. 954 i 1873 oraz z 2016 r. poz. 841), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010).

 

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego (plik PDF)


Katarzyna Kowol-Karwicka

32 235-27-04

 
Zmiany w przepisach dotyczących dofinansowania dla pracodawców kształcących młodocianych pracowników. Drukuj Email
poniedziałek, 04 września 2017 09:30


Zmiany w przepisach dotyczących dofinansowania dla pracodawców kształcących młodocianych pracowników:

Według Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Art. 122.1 Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia jeżeli:

1). Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2). Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt.1.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1. w przypadku nauki zawodu do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy- do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

3. Kwoty dofinansowania określone w ust.2 podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

4. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 3, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy,
a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy-przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy,
z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Dofinansowanie przyznaje: wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w ust. 1.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2.

Do wniosku należy dołączyć:

1). Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o którym mowa w ust. 1 pkt1;

2). Kopie umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;

3). Kopie odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt.2, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Środki Funduszu Pracy są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu wojewódzkiego.

Wojewoda otrzymane środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy gminy.Katarzyna Kowol-Karwicka

32 235-27-04

 
Informacja dla Pracodawców zatrudniających Pracowników młodocianych Drukuj Email
poniedziałek, 04 września 2017 09:25

Informacja dla Pracodawców zatrudniających Pracowników młodocianych:

1. Pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Knurów
w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy są zobowiązani
do zawiadamiania Prezydenta Miasta Knurów o zawarciu z młodocianym umowy o pracę.

Obowiązek ten wynika z § 3 a rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r., poz. 232).

Powyższe dane są niezbędne między innymi do oszacowania i ubiegania się przez Gminę o środki finansowe na realizację ww. zadania.

2. Pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikami młodocianymi, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona
  u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych
  i ich wynagradzania,
 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami.

Wysokość dofinansowania:

w przypadku nauki zawodu;

- do 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

- 4.587 zł okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące (dofinansowanie wypłacane do dnia 31 grudnia 2014 r.
w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy;

- do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia

Do wniosku o dofinansowanie pracodawca dołącza:

 1. Dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentacji podmiotu, z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika niezbędne jest złożenie stosownego pełnomocnictwa. W przypadku, gdy pracodawcą są wspólnicy Spółki Cywilnej, do wniosku powinna być dołączona umowa spółki.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy na umowę o pracę.
 3. Umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
 4. Dokument potwierdzający zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika
  z wynikiem pozytywnym (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań).
 5. Dokument potwierdzający krótszy okres szkolenia - dołączyć w przypadku zmiany umowy.
 6. Umowa o pracę i świadectwo pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę ( dołączyć
  w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki).
 7. Oraz inne dokumenty niezbędne do wydania właściwego rozstrzygnięcia.

KOPIE DOKUMENTÓW POTWIERDZA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRACODAWCA BĄDŹ OSOBA REPREZENTUJĄCA PRACODAWCĘ.

Dofinansowanie przyznaje Prezydent Miasta na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, po spełnieniu warunków określonych w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996). Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielana zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 2013 r., poz. 352.1) lub funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L z 2013 r., poz.352.9).

- zgłoszenie o zatrudnieniu pracownika młodocianego,

- wniosek o dofinansowanie po zakończeniu przygotowania młodocianego,

 

Dodatkowe informacje, można uzyskać:

- osobiście w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12, pokój 302

- tel. 32 235-27-04

- pocztą elektroniczną (e-mail) pod adresem: kkk Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony: środa, 05 grudnia 2018 10:14
 
Informacja dla pracodawców szkolących pracowników młodocianych Drukuj Email
poniedziałek, 04 września 2017 09:20Informacja dla pracodawców szkolących pracowników młodocianych:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r., poz. 244.1626) : określa warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu
w warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących praktyczną naukę zawodu i przysługujące im uprawnienia.

Ww. rozporządzenie nie przewiduje dalszego funkcjonowania samorządowych gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, co spowodowało konieczność usunięcia z wykazu miejsc realizacji praktycznej nauki zawodu szkolnych gospodarstw pomocniczych.

Wcześniejsza zmiana z dnia 24 marca 2010 roku zniosła obowiązek posiadania matury przez instruktora praktycznej nauki zawodu, nieposiadającego tytułu mistrza zawodu.

Znowelizowany zapis § 10 posiada następujące brzmienie:

§ 10.

1. Zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele.

2. Zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych mogą także prowadzić:

1)   pracownicy, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi stanowi podstawowe zajęcie
i jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin przewidzianym dla nauczycieli,

2)   pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi nie stanowi podstawowego zajęcia lub jest wykonywana
w tygodniowym wymiarze godzin niższym niż przewidziany dla nauczycieli, w ramach obowiązującego ich tygodniowego czasu pracy

- zwani dalej "instruktorami praktycznej nauki zawodu".

3. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, o których mowa w ust. 2 pkt 1, powinni posiadać kwalifikacje wymagane od nauczycieli, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

4. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2, powinni posiadać, co najmniej tytuł mistrza
w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać,
i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie, co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki
i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.

5. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2, niemający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny,
o których mowa w ust. 4, oraz:

1)   świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy
w zawodzie, którego będą nauczać, lub

2)   świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

3)   świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

4)   dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Rozporządzenie stosuje się do uczniów i słuchaczy publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe oraz odpowiednio do młodocianych pracowników, odbywających praktyczną naukę zawodu w ramach przygotowania zawodowego.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2