Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Stypendium Prezydenta Miasta Knurów dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych Drukuj Email
środa, 17 lipca 2019 08:07


Rada Miasta Knurów Uchwałą Nr X/138/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku przyjęła "Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Knurów".



Program

Zasady udzielania Stypendium Prezydenta Miasta.


Stypendium mogą otrzymać wybitnie uzdolnieni uczniowie spełniający następujące warunki:

1)    posiadają udokumentowane osiągnięcia najwyższego etapu: laureaci i finaliści w konkursach i olimpiadach  organizowanych na zasadach  określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust.2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej lub

2)    uzyskanie wysokiego wyniku w konkursie artystycznym o zasięgu wojewódzkim, ponadwojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym organizowanych przez inne podmioty nie wymienione w pkt. 1 oraz

3)    legitymują się, co najmniej średnią ocen 4,0.

 

 

Zasady



 

Wniosek o przyznanie Stypendium.


Wniosek o przyznanie stypendium mogą zgłaszać pełnoletni uczniowie, a w przypadku uczniów niepełnoletnich – ich przedstawiciele ustawowi.


 



Wzór wniosku


Informacja o przetwarzaniu 
danych osobowych



Katarzyna Kowol-Karwicka

32 235-27-04