Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Zakup mebli do szatni w MSP7 - zmiana nr 1 SIWZ Drukuj Email
środa, 29 lipca 2020 16:30

MCE/261/7/2020/DW

Zmiana Nr 1


Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr MCE/261/7/2020/DW
z 22 lipca 2020 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup mebli do szatni
w MSP7”.


Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawców, Zamawiający postanawia przesunąć termin składania ofert.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1)      w rozdz. XIII SIWZ.  Składanie i otwarcie ofert:

a) ust. 1 pkt. 1.2. otrzymuje brzmienie:

nazwę zadania, napis „OFERTA na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Zakup mebli do szatni w MSP7” – nie otwierać przed 4.08.2020 r.” (wpisać datę i godzinę terminu otwarcia ofert).

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać w kancelarii - pokój nr 307 w: Miejskim Centrum Edukacji,
al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, nie później niż do dnia 4.08.2020 r.
do godz. 900
. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.08.2020 r. o godz. 930 w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12. Otwarcie ofert jest jawne. Na sesji publicznego otwarcia ofert zamawiający poda informacje zgodnie z art. 86 ust. 3 i 4 pzp.

2) W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

3) Zmianę terminu składania ofert dokonuje się również w ogłoszeniu o zamówieniu.

(-) Anna Misiura
Dyrektor MCE