Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Państwowa Inspekcja Sanitarna informuje Drukuj
czwartek, 27 lutego 2020 08:18

 
Konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora Drukuj
środa, 19 lutego 2020 08:41

Zarządzenie nr 59/MCE/2020

Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 19 lutego 2020 r.


w sprawie: konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora: Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie oraz Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1587 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597)

 

zarządzam:


1. Ogłosić i przeprowadzić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

1)    Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie, ul. Antoniego Słoniny 1, 44-190 Knurów;

2)    Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie, ul. T. W. Wilsona 22, 44-190 Knurów.

2. Ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, zamieścić:

1)     w serwisie internetowym Urzędu Miasta Knurów;

2)     na stronie internetowej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie;

3)     w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów.

3. Do obsługi administracyjno-technicznej konkursu wyznaczam Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie.

4. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.

5. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta – Piotrowi Surówce.

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent  Miasta

(-) Adam Rams


Załącznik do zarządzenia 59/MCE/2020 - PDF

Klauzula informacyjna w związku przetwarzaniem danych osobowych - PDF

 
REKRUTACJA DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE KNURÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Drukuj
piątek, 07 lutego 2020 11:02

Zarządzenie nr 24/MCE/2020 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów określa terminy postępowania na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się przy pomocy elektronicznego systemu rekrutacji i rozpocznie się
2 marca 2020 r. o godz. 8:00 (w tym dniu nastąpi publikacja oferty i otwarcia strony dla rodziców).

LINK DO PEŁNEGO ARTYKUŁU

 
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Knurów sprawowanej w formie dziennego opiekuna Drukuj
czwartek, 12 grudnia 2019 09:25

Knurów, 12 grudnia 2019 r.


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Knurów sprawowanej w formie dziennego opiekuna


Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019, poz. 688 t.j. ze zm.) Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, działając w imieniu Prezydenta Miasta Knurów, ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 432/MCE/2019 Prezydenta Miasta Knurów
z 14 listopada 2019 r., którego przedmiotem był wybór dziennych opiekunów, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Knurów, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 t.j. ze zm.).

 

Termin składania ofert upłynął 10 grudnia o godzinie 13:30. We wskazanym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

 

W związku z powyższym ogłoszony konkurs został nierozstrzygnięty z uwagi na brak ofert.

 

Na realizację zadania w roku 2020 Gmina Knurów przeznaczyła 46 000,00 zł.

 

Dyrektor
(-) Anna Misiura

 
Otwarty konkurs ofert na Dziennego opiekuna w 2020 roku Drukuj
piątek, 15 listopada 2019 10:39

PREZYDENT MIASTA KNURÓW

ogłasza

otwarty konkurs ofert

na realizację w roku 2020 zadania publicznego pod nazwą:

„Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Knurów sprawowanej w formie dziennego opiekuna”.

 

Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Knurów nr 432/MCE/2019 z dnia 14.11.2019 roku oraz w załączniku do Zarządzenia – Ogłoszenie o konkursie.


Do pobrania:


1. Ogłoszenie o konkursie
2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów 2019
3. Załącznik nr 1 oferta do konkursu
4. Załącznik nr 2 oświadczenia
5. Załącznik nr 3 projekt umowy
6. Załącznik nr 4 klauzula informacyjna
 
ROZWÓJ NAUK ŚCISŁYCH W GMINIE KNURÓW Drukuj
środa, 06 listopada 2019 22:15

 
Dzień Edukacji Narodowej 2019 Drukuj
piątek, 18 października 2019 06:52

W poniedziałek 14 października 2019 r. Miejskie Centrum Edukacji zorganizowało coroczną uroczystość związaną z miejskimi obchodami Dnia Edukacji Narodowej w Knurowie.

Nagrodzono szkoły, które w ubiegłym roku szkolnym uzyskały wyniki dydaktyczne powyżej średniej krajowej:

1. Miejską Szkołę Podstawową nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie za osiągnięcie najwyższych wyników dydaktycznych w mieście uzyskanych we wszystkich częściach egzaminu gimnazjalnego.

2. Miejską Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie za osiągnięcie najwyższych wyników dydaktycznych w mieście uzyskanych z języka polskiego potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty.

3. Miejską Szkołę Podstawową nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Knurowie za osiągnięcie najwyższych wyników dydaktycznych uzyskanych z matematyki potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty.

4. Miejską Szkołę Podstawową nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie za osiągnięcie najwyższych wyników dydaktycznych w mieście uzyskanych z języka angielskiego potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie otrzymała wyróznienie za wysokie osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.

 

Nagrodę Prezydenta Miasta Knurów otrzymali:

Pani Małgorzata Czapla – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie,

Pani Aldona Rychlewska – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Knurowie,

Pani Jolanta Leśniowska – dyrektor Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie,

Pani Elżbieta Tubacka – zastępca dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie,

Pani Monika Walczyk – zastępca dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie,

Pani Klaudia Śliwińska – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie,

Pani Barbara Przerwa nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie,

Pani Katarzyna Pałka nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie,

Pani Barbara Lisowska – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie,

Pani Sylwia Surówka – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie,

Pan Witold Długosz – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie,

Pani Justyna Snitko – nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie,

Pani Małgorzata Bielicka – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Knurowie.

Podziękowania dla osób, które w tym roku, po latach, zaprzestały pracy w strukturach oświaty.

 

Dyrektorzy:

Pani Lidia Książek – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie,

Pani Jadwiga Salwa – dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie,

Pani Violetta Mucha – zastępca dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Krolowej Jadwigi oraz dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Reja w Knurowie.

 

Nauczyciele:

Pani Brygida Pomarańska – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie,

Pani Jadwiga Cuber – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie,

Pani Jolanta Pietroń – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie.

 

Pracownicy administracji i obsługi:

Pani Karina Szkatuła – z Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie,

Pani Alicja Kusiak – z Miejskiego Przedszkola nr 7 w Knurowie,

Pani Jolanta Stebel – z Miejskiego Przedszkola nr 7 w Knurowie,

Pani Barbara Baka – z Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie,

Pani Stanisława Kudzia – z Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie

Pani Halina Marczak – z Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie

Pani Irena Mazurek – z Miejskiego Przedszkola nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Knurowie,

Pani Ewa Kowalik – z Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie,

Pani Janina Tkacz – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie,

Pani Małgorzata Kliś – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie,

Pani Zofia Giniewicz – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie,

Pani Mariola Salonek – z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie.

Uroczystość uświetniły występy artystyczne dzieci klas drugich z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie przygotowane pod kierunkiem pani Kornelii Ciupek-Ciesielskiej.

 

 
Dzień Edukacji Narodowej Drukuj
poniedziałek, 14 października 2019 11:08

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 20