Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Informacja dla rodziców w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami miejskich szkół podstawowych w Knurowie Drukuj
piątek, 20 września 2019 09:10

 

Informacja dla rodziców w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami miejskich szkół podstawowych w Knurowie


12 września 2019 r. weszła w życie ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, która nakłada na dyrektorów szkół obowiązek przekazania rodzicom informacji o zakresie opieki zdrowotnej. Opieka zdrowotna nad uczniami obejmuje:

1)    profilaktyczną opiekę zdrowotną;

2)    promocję zdrowia;

3)    opiekę stomatologiczną.

Ustawa nie obejmuje swoim zakresem dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

 

Podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla uczniów szkół podstawowych, z którymi Gmina Knurów zawarła porozumienie określające sposób organizacji udzielania świadczeń są:


1). Od 12 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. Izabela Kraczala-Bizoń, Zbigniew Bizoń, Sandra Bizoń  prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą BISTOM S.C. z siedzibą pod adresem 44-194 Knurów, ul. Kapelanów Wojskowych 2D.

2). Od 1 listopada 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. Elżbietą Hildebrandt Indywidualna Praktyka Stomatologiczna 
z siedzibą pod adresem: 44-193 Knurów, ul. J. Kilińskiego 6.


Ewentualne uwagi dotyczące realizacji porozumienia rodzice mogą zgłaszać dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza dziecko.


Profilaktyczna opieka zdrowotna

Rodzice mają możliwość wyrażenia sprzeciwu złożonego świadczeniodawcy, tj. pielęgniarce wobec profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz dentyście wobec profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla uczniów. Jeżeli rodzic nie zgłasza pisemnie sprzeciwu oznacza to, że godzi się na profilaktyczną opiekę w tym zakresie.


Świadczenia ogólnostomatologiczne

Oprócz profilaktycznej opieki zdrowotnej uczniom przysługują świadczenia ogólnostomatologiczne, na wykonywanie których wymagana jest zgoda obojga rodziców. Świadczenia te są realizowane w gabinetach świadczeniodawcy.

Sprzeciw i zgoda mają być wyrażone wobec świadczeniodawcy, a nie wobec szkoły. Zbieranie sprzeciwów i zgód jest technicznie wspomagane przez szkołę, np. na spotkaniach rodziców, w ramach współpracy dyrektora szkoły ze świadczeniodawcą. Szkoła może po zebraniu sprzeciwów i zgód utworzyć, na ich podstawie, własny wykaz uczniów korzystających z opieki zdrowotnej, aby zapewnić właściwe warunki organizacyjne w szkole do jej świadczenia. Zebrane dokumenty (sprzeciwy i zgody) powinny być przekazane do świadczeniodawcy, gdyż to on zobowiązany do prowadzenia dokumentacji i jest administratorem zgromadzonych danych osobowych.


Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole

Ustawa o pomocy zdrowotnej określa zasady sprawowania opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole, która jest realizowana przez pielęgniarkę szkolną (wymagana zgoda obojga rodziców). W tym przypadku, w celu zapewnienia właściwej opieki konieczna jest współpraca pielęgniarki z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami oraz dyrektorem i pracownikami szkoły. Współpraca obejmuje wspólne określenie sposobu opieki nad uczniem, który dostosowany jest do stanu zdrowia ucznia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole. Dopuszczona została możliwość podawania leków i wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły wyłącznie za ich pisemną zgodą. Dyrektor szkoły zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych tych uczniów.


Informacji w zakresie szczegółowej organizacji opieki zdrowotnej nad uczniami udzielają poszczególni dyrektorzy miejskich szkół podstawowych w Knurowie.


Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji

(-) Anna Misiura


 
DOPALACZE - WYPALACZE GROŹNE NARKOTYKI Drukuj
poniedziałek, 24 czerwca 2019 14:23

 
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2018/2019 Drukuj
poniedziałek, 24 czerwca 2019 13:09Dofinansowanie zadania

„Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych

w roku szkolnym 2018/2019”


Zgodnie z umową dotacji Nr 136/2019/30/MN/zs/D zawartą 28 maja 2019 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą Knurów oraz zgodnie z Regulaminem dofinansowania zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci przez WFOŚiGW w Katowicach, w roku szkolnym 2018/2019 dofinansowanie na wyjazd śródroczny – tzw. zieloną szkołę, otrzymało 74 uczniów klas III szkół podstawowych na łączną kwotę 15 340,00 zł (z czego 62 uczniów otrzymało dofinansowanie w kwocie 170,00 zł, natomiast 12 dzieci, na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z rodzin zastępczych, otrzymało dotację w kwocie 400,00 zł).


Realizacja zadania obejmowała okres od 27 maja 2019 r. do 17 czerwca 2019 r. Za organizację i wykonanie zadania odpowiedzialni byli dyrektorzy oraz wychowawcy klas trzecich, natomiast obsługę finansową prowadziło Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie. W wyjazdach uczestniczyli uczniowie:


  • Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie,
  • Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie,
  • Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie,
  • Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie.

Program profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej w trakcie wyjazdów na zielone szkoły zrealizowano między innymi poprzez zwiększenie odporności układu oddechowego, spożywanie posiłków bogatych w mikroelementy i witaminy, aktywny i bezpieczny wypoczynek, podniesienie świadomości na temat zdrowego trybu życia, wzrost poziomu ogólnej kondycji fizycznej oraz realizację programu edukacji ekologicznej. Uczniowie wyjeżdżali do miejscowości czystych ekologicznie, takich jak Mielno, Łeba, i Sarbinowo, co zostało potwierdzone w opinii Państwowych Powiatowych Inspektoratów Sanitarnych oraz właściwych Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, odpowiednich ze względu na miejsce wyjazdu dzieci. Uatrakcyjnieniem pobytu uczniów w miejscowościach nadmorskich były organizowane wycieczki piesze oraz autokarowe, rejsy statkiem po Morzu Bałtyckim, spotkania przy ognisku, a także różnorodne konkursy z zakresu plastyki i muzyki.

 
Rekrutacja uzupełniająca Drukuj
środa, 05 czerwca 2019 13:08

Szanowni Rodzice!


Trwa rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
na rok 2019/2020.


Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów prowadzona  jest z wykorzystaniem systemu informatycznego pod adresem www.knurow.przedszkola.vnabor.pl.


Po wypełnieniu wniosku w systemie, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru.


Rekrutacja potrwa do środy 12 czerwca 2019 r., do godz. 15:00.


Informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie www.knurow.edu.pl w zakładce przedszkola, nabór, lub pod numerem telefonu 32 235-27-02.

 
Kursy językowe Drukuj
czwartek, 23 maja 2019 07:08

 
Komunikat dla rodziców Drukuj
środa, 24 kwietnia 2019 15:25


Komunikat dla rodziców – strajk w placówkach oświatowych dzień 17.


Szanowni Państwo,

informuję, że we wszystkich miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych w Knurowie strajk jest kontynuowany. Na stronach internetowych poszczególnych placówek oświatowych zamieszczane są informacje dotyczące aktualnej sytuacji organizacyjnej, która każdego dnia ulega zmianie i w skali miasta może mieć niejednolity charakter.


Sytuacja jest dynamiczna, ale obecnie żaden z dyrektorów nie zdecydował się na zawieszenie zajęć. W miarę możliwości organizowana jest opieka dla dzieci oraz analizowana jest możliwość przynajmniej częściowego wznowienia zajęć dydaktycznych – co nie oznacza przerwania akcji strajkowej. Precyzyjnych informacji o zakresie i wymiarze zajęć w konkretnej placówce udziela dyrektor, który będąc odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie przedszkola/szkoły codziennie analizuje stan liczbowy pozostającej do jego dyspozycji kadry pedagogicznej i na tej podstawie podejmuje decyzje w sprawach kluczowych dla dzieci i rodziców. W tej sytuacji bardzo proszę, aby w dalszym ciągu na bieżąco monitorować informacje pojawiające się w mediach, na stronie internetowej placówki oraz w e-dzienniku.

 

(-) Anna Misiura

Dyrektor
Miejskiego Centrum Edukacji
w Knurowie

 
Komunikat dla rodziców w sprawie strajku Drukuj
poniedziałek, 15 kwietnia 2019 13:56

 

Komunikat dla rodziców w sprawie strajku


Szanowni Państwo,

informuję, że we wszystkich miejskich placówkach oświatowych ciągle trwa strajk. Akcja strajkowa ma charakter ogólnopolski i bezterminowy, a moment jej zakończenia w dużej mierze uzależniony jest od porozumienia stron konfliktu na szczeblu krajowym.


Przypominam, że jeżeli dyrektor danej placówki, pomimo podjętego wysiłku organizacyjnego, nie jest w stanie zapewnić nawet w minimalnym zakresie opieki nad dziećmi, wówczas może podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć na czas oznaczony. Ze względu na to, że nie wiadomo kiedy nastąpi koniec strajku, organ prowadzący w takim przypadku wyraża zgodę na zawieszenie zajęć na czas jednego dnia, analizując codziennie i indywidualnie każdą sytuację związaną ze strajkiem.


W związku z powyższym, 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) zajęcia będą zawieszone w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie.


Informacji o możliwości zapewnienia opieki dla dzieci w pozostałych miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych proszę szukać na stronach internetowych poszczególnych placówek. Niezbędnych informacji w tym zakresie udziela również dyrektor placówki.

 

(-) Anna Misiura

Dyrektor
Miejskiego Centrum Edukacji
w Knurowie

 
Komunikat dla rodziców w sprawie strajku oraz organizacji egzaminów ośmioklasisty Drukuj
piątek, 12 kwietnia 2019 12:03


Komunikat dla rodziców w sprawie strajku oraz organizacji egzaminów ośmioklasisty


Szanowni Państwo,

informuję, że 15 kwietnia 2019 r. we wszystkich miejskich szkołach podstawowych rozpoczną się egzaminy ośmioklasisty. Dyrektorom placówek udało się skompletować zespoły nadzorujące oraz stworzyć warunki do prawidłowego przebiegu egzaminu. Informacji o możliwości zapewnienia opieki dla pozostałych uczniów w dniach egzaminu proszę szukać na stronach internetowych poszczególnych szkół.


Jednocześnie informuję, że we wszystkich miejskich placówkach oświatowych ciągle trwa strajk. Akcja strajkowa ma charakter ogólnopolski i bezterminowy, a moment jej zakończenia w dużej mierze uzależniony jest od porozumienia stron konfliktu na szczeblu krajowym.


Przypominam, że jeżeli dyrektor danej placówki, pomimo podjętego wysiłku organizacyjnego, nie jest w stanie zapewnić nawet w minimalnym zakresie opieki nad dziećmi, wówczas może podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć na czas oznaczony. Ze względu na to, że nie wiadomo kiedy nastąpi koniec strajku, organ prowadzący w takim przypadku wyraża zgodę na zawieszenie zajęć na czas jednego dnia, analizując codziennie i indywidualnie każdą sytuację związaną ze strajkiem.


W związku z powyższym, 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) zajęcia będą zawieszone w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie.


Informacji o możliwości zapewnienia opieki dla dzieci w pozostałych miejskich przedszkolach proszę szukać na stronach internetowych poszczególnych placówek. Niezbędnych informacji w tym zakresie udziela również dyrektor przedszkola.


(-) Anna Misiura

Dyrektor
Miejskiego Centrum Edukacji
w Knurowie

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 20