Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Komunikat dla rodziców w sprawie zawieszenia zajęć Drukuj
piątek, 05 kwietnia 2019 12:40

 

Komunikat dla rodziców w sprawie zawieszenia zajęć


Szanowni Państwo,

w związku z ogólnopolską akcją strajkową nauczycieli informuję, że dyrektorzy po przeanalizowaniu sytuacji oraz po wyczerpaniu możliwości organizacyjnych, wobec braku możliwości zapewnienia opieki dzieciom i uczniom, za zgodą organu prowadzącego i po powiadomieniu organu sprawującego nadzór pedagogiczny

zawiesili zajęcia w dniu 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) w:

1)    Miejskim Przedszkolu nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie;

2)    Miejskim Przedszkolu nr 3 im. Juliana Tuwima;

3)    Miejskim Przedszkolu nr 7 w Knurowie;

4)    Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie;

5)    Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie;

6)    Miejskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Knurowie;

7)    Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4 w Knurowie;

8)    Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie;

9)    Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie;

10) Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie;

11) Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 im. Feliksa Michalskiego w Knurowie.

W związku z ogólnopolskim charakterem akcji strajkowej sytuacja w poszczególnych placówkach i w kolejnych dniach może ulec zmianie. Proszę śledzić komunikaty, które będą się pojawiały w miejscach ogólnodostępnych oraz na stronach internetowych miejskich przedszkoli i szkół podstawowych.

 

(-) Anna Misiura

Dyrektor
Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie

 
informacja dla rodziców Drukuj
środa, 03 kwietnia 2019 11:46

Knurów, 3 kwietnia 2019 r.

Informacja dla rodziców w związku z ogłoszoną od 8 kwietnia 2019 r. akcją strajkową nauczycieli i pracowników niepedagogicznych


W związku z ogłoszonym od 8 kwietnia 2019 r. strajkiem nauczycieli i pracowników niepedagogicznych we wszystkich miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych w Knurowie informuję, że w okresie akcji strajkowej mogą wystąpić utrudnienia w organizacji zajęć opiekuńczych i dydaktyczno-wychowawczych w placówkach.


Dyrektorzy miejskich szkół i przedszkoli wraz z przedstawicielami organu prowadzącego dokładają wszelkich starań, aby zminimalizować negatywne dla dzieci i uczniów skutki strajku. Aktualne komunikaty w zakresie sytuacji strajkowej w konkretnej placówce będą się pojawiały na bieżąco na stronach internetowych szkół i przedszkoli oraz będą wywieszane w miejscach ogólnodostępnych (np. na drzwiach szkoły/przedszkola). W miarę możliwości o bieżącej sytuacji rodzice będą również informowani przez dziennik elektroniczny.


Szczególnej analizie i uwadze poddawana jest organizacja egzaminu gimnazjalnego (10 – 12 kwietnia) i egzaminu ośmioklasisty (15 – 17 kwietnia). Dyrektorzy miejskich szkół podstawowych w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ośmioklasisty poszukują osób posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, które mogłyby zostać powołane w skład zespołu nadzorującego. W tym celu osoby te proszone są o bezpośredni kontakt z dyrektorami poszczególnych szkół. Wykaz szkół i dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie www.knurow.edu.pl w zakładce placówki oświatowe/szkoły podstawowe.

(-) Anna Misiura

Dyrektor
Miejskiego Centrum Edukacji
w Knurowie

 
Konkurs plastyczny dla dzieci Drukuj
czwartek, 21 marca 2019 08:23

 
Rekrutacja Drukuj
wtorek, 12 marca 2019 07:13

Szanowni Rodzice!

Przypominamy, że trwa rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2019/2020.


Podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów prowadzona  jest z wykorzystaniem systemu informatycznego pod adresem www.knurow.przedszkola.vnabor.pl.

Po wypełnieniu wniosku w systemie, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru.


Rekrutacja potrwa do piątku 15 marca 2019 r., do godz. 15:00.

Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych placówek oświatowych oraz na stronie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie www.knurow.edu.pl w zakładce przedszkola, nabór.


 
Konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora Drukuj
czwartek, 28 lutego 2019 11:46

Zarządzenie nr 88/MCE/2019

Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 28 lutego 2019 r.


w sprawie: konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
w Knurowie, Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie oraz Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1587) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597)

zarządzam:

1. Ogłosić i przeprowadzić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

1)    Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Knurowie, ul. Jana Kilińskiego 6, 44-193 Knurów;

2)    Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie, ul. Stefana Batorego 5, 44-194 Knurów;

3)    Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów.

2. Ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, zamieścić:

1)     w serwisie internetowym Urzędu Miasta Knurów;

2)     na stronie internetowej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie;

3)     w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów.

3. Do obsługi administracyjno-technicznej konkursu wyznaczam Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie.

4. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.

5. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta – Piotrowi Surówce.

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) Adam Rams

Załącznik do zarządzenia 88/MCE/2019 - PDF

Klauzula informacyjna w związku przetwarzaniem danych osobowych - PDF


 
Ogłoszenie wyników Drukuj
wtorek, 11 grudnia 2018 07:37

Knurów, 10 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Knurów sprawowanej w formie dziennego opiekuna

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zmianami) Dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, działając w imieniu Prezydenta Miasta Knurów, ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 427/MCE/2018 Prezydenta Miasta Knurów z 9 listopada 2018 r., którego przedmiotem był wybór dziennych opiekunów, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Knurów, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2018 r. poz. 603 ze zmianami).


Termin składania ofert upłynął 7 grudnia o godzinie 13:30. We wskazanym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym ogłoszony konkurs został nierozstrzygnięty z uwagi na brak ofert.

Na realizację zadania w roku 2019 Gmina Knurów przeznaczyła 50 000,00 zł.


Dyrektor

(-) Anna Misiura

 
Ze Sznupkiem bezpieczni w drodze Drukuj
piątek, 07 grudnia 2018 11:53

Szanowni Państwo,

Centrum Rozwoju Lokalnego wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach zaprasza przedszkolaków i uczniów klas 1-3 z trenu województwa śląskiego do udziału w próbie ustanawiania Rekordu Polski w kategorii: NAJWIĘCEJ OSÓB KOLORUJĄCYCH JEDNOCZEŚNIE W WIELU LOKALIZACJACH.


Rekord będzie ustanawiany 18 grudnia 2018 roku o godzinie 10.00. Dzieci będą malować obrazek (format A4) z wizerunkiem policyjnej maskotki "Sznupka".  Zachęcamy wszystkie szkoły i przedszkola z województwa śląskiego do udziału w akcji. Rejestracja oraz szczegółowe informacje na stronie: bezpieczenstwo.crl.org.pl.

 

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 20